دکتر علی جاهدی ، مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان رضوی

سروش مهر رضوان، به حق از شرکتهای توانمند و مشتری مدار کشور در این حوزه می باشد که تاکنون ارایه محصولات و راهکارهای نوآورانه و مبتنی بر فناوری روز، رویکرد اصلی شرکت بوده و حضورشان در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان برای بنده مایه مباهات است.